Loading...
­

logo_alone

ระดับอนุบาล | Kindergarten

เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเด็กทุกวัย ภายใต้การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กเกิดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนด้วยระบบการสอนแบบ Montessori ที่ผสมผสานกับ Multiple Intelligence Theory
และเน้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กระดับปฐมวัย

Montessori

ระบบการสอนแบบ Montessori มาเพื่อพัฒนาให้เด็กแต่ละคนได้รับความรู้ มีทักษะ ทัศนคติ และคุณธรรมในการดำรงชีวิตที่น่าพึงพอใจ และมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง 7 ประการ สำคัญ กล่าวคือ

1. ผู้เรียนจะเรียนได้ดีที่สุด เมื่อรู้วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และสาระสำคัญที่ตนเองต้องได้รับ
2. ประสบการณ์การเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของเด็กแต่ละคน
3. ประสบการณ์การเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้มากขึ้น
4. การเรียนรู้ของผู้เรียนจะได้ผล เมื่อผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนและชีวิตประจำวัน
5. ผู้เรียนจะเรียนได้ดีที่สุด เมื่อมีความสุขในการเรียนรู้
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้องได้รับการประเมินและยอมรับอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. ผู้เรียนจะเรียนได้ดีที่สุดในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ให้ความยุติธรรมเสมอกัน

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มวิชา ได้แก่วิชา ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สังคมศึกษา และสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ อนามัย พลศึกษา, ศิลปะสร้างสรรค์และการแสดง , ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

Multiple Intelligence

โรงเรียนสาธิตปทุม จัดสรรให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อการทำงานร่วมกัน ทำงานเป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงศักยภาพทั้ง 9 ด้าน ตามทฤษฎีของ Multiple Intelligence คือ

1. พัฒนาการด้านภาษา
2. พัฒนาการด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
3. พัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์
4. พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
5. พัฒนาการด้านดนตรี
6. พัฒนาการด้านมนุษย์สัมพันธ์
7. พัฒนาการด้านความเข้าใจตนเอง
8. พัฒนาการด้านธรรมชาติวิทยา
9. พัฒนาการด้านความคิดใคร่ครวญ

รวมทั้งฝึกฝนทักษะทางวิชาการที่ควรมีความพร้อมก่อนเรียนระดับประถมศึกษา คือ ทักษะการเรียนรู้และใช้ภาษาทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการวิเคราะห์การใช้ความคิดในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพที่เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เริ่มตั้งแต่เยาว์วัย
เข้าใจภาษาอังกฤษ ไทย และเริ่มรู้วิชาภาษาจีน

หลักสูตรระดับอนุบาล | Montessori Method

อุปกรณ์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาดังนี้

1. ประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะในชีวิตประจำวัน อาทิ เช่น การพับ การตัด การตัก การปะ การร้อย ฯลฯ การประกอบอาหาร

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ กิจกรรมเพื่อใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ทางตา ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางหู เพื่อรู้จักสังเกต แยกแยะ และวิเคราะห์

3. กิจกรรมทางวิชาการที่ครอบคลุมด้านภาษา, คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(สัตว์วิทยา พืช ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์) ,ภูมิศาสตร์

โดยแบบการสอนจะพัฒนาวินัยในตนเอง การรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ และ การอยู่ร่วมกันของเด็กๆและผู้ใหญ่

Activity

October 2017

September 2017

August 2017

July 2017

June 2017

May 2017

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. และวันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2560

May 15th, 2017|

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น. ปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้นอนุบาล Prep เวลา 09.00 – 10.00 น. ระดับชั้นอนุบาล 3 ภาษา เวลา 10.00 – 11.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษา เวลา 11.00 – [...]

Load More Posts