Loading...
­

logo_alone

Preparation for being a good learner.
โรงเรียนสาธิตปทุม มุ่งพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา ดังนี้

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ภาษาต่าง ประเทศ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
๒. พัฒนาและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรักความเป็นไทย เข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีระเบียบวินัยรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ และมีความพอเพียง
๔. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕. ผู้เรียนสามารถจัดทำ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้หรือนำสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
๖. โรงเรียนที่มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้

สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ

๑. ความสามารถในการสื่อสาร
เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักการและเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

๒. ความสามารถในการคิด
เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มี ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์ อันดี ระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

หลักสูตรสถานศึกษา
ในโรงเรียนสาธิตปทุม

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างเพียงพอ
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

จิตพิสัยนักเรียน
ในการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษานักเรียนทุกรายวิชา

“คุณลักษณะ PREP ๔ ประการ”
๑. Passion: จุดมุ่งหมาย หรือ ความใฝ่ฝัน, Planner: นักวางแผน, Priority: ลำดับก่อนหลัง
๒. Responsibilities: ความรับผิดชอบ, Royalty: รักองค์กร, Respect: เคารพผู้อื่น
๓. Efficience: ประสิทธิภาพ, Excellence: ความเป็นเลิศ
๔. Peace: สงบสุข, Pleasure: ความสุข, Productivity: มีผลงาน

Activity

January 2017

เรียนเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมฟังพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรอาหารแห้งและถวายปัจจัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น.

January 5th, 2017|

เรียนเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมฟังพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรอาหารแห้งและถวายปัจจัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ***การแต่งกายนักเรียนใส่ชุดขาวมาร่วมทำบุญ

December 2016

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

December 9th, 2016|

โพสต์โดย Sathitpathum Demonstration บน 7 ธันวาคม 2016

November 2016

March 2016

Load More Posts