เปิดรับสมัครนักเรียน

หลักสูตร 3 ภาษา
ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 แผนก 3 ภาษา
Trilingual Program is open for
Nursery – Kindergarten 3 and Elementary 1-6

หลักสูตรนานาชาติ
ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2559

International Curriculum is open for
Nursery and Kindergarten 1-3

Call: 02-975-4523-4
Email: sathitpathum@hotmail.com

Commitment

พันธกิจของฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตปทุมคือการอำนวยความสะดวก ทั้งทางด้านอาคารสถานที่และสื่อการเรียนการสอน งานบริหารทางด้านการเงิน และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตปทุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด