ติดต่อสอบถาม โทร. 02-975-4523-4 sathitpathum@hotmail.com

...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ เป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข...