คณาจารย์ และ บุคคลากร | Academic Staff

ผศ.ดร. ประชุมพร สุวรรณตรา
ผศ.ดร. ประชุมพร สุวรรณตราผู้อำนวยการโรงเรียน
I believe that education is the most precious treasure parents can give their children. In 1980, I left my position as Assistant Professor and Director at Khon Kaen University Demonstration School to open Pranuntanit Kindergarten for my tow little children, under the belief that learning should be a happy experience. Education is dynamic, constantly progressing to meet the changes in the World. I know from my own experience that learning by doing is the best approach in education. I founded Prep International Kindergarten in 1996 and it has since expanded to offer quality education from Kindergarten to Secondary School in 2007.
นางมณีวรรณ แสงงามรัตน์สกุล (ครูณี)
นางมณีวรรณ แสงงามรัตน์สกุล (ครูณี)หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล
คติพจน์: ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และมีความสุขในสิ่งที่ทำ
เหตุผลที่มาเป็นครู: อาชีพครูเป็นอาชีพที่ทำให้มีความรู้สึกภูมิใจในตนเอง
นางเกษรา บูรณจินดา (ครูปาน)
นางเกษรา บูรณจินดา (ครูปาน)ครูธุรการ ฝ่ายการเงิน
คติพจน์: เข้มแข็ง,อดทน,มองทุกอย่างให้เป็นบวก
เหตุผลที่มาเป็นครู: ครูเป็นอาชีพที่ชอบ สามารถสร้างคนให้เป็นคนดีของสังคม
นางสาวปิยฉัตร เอี่ยมละออ (ครูอัง)
นางสาวปิยฉัตร เอี่ยมละออ (ครูอัง)ครูธุรการ ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายโสตฯ
คติพจน์: ความสำเร็จ เกิดขึ้นจากความตั้งใจ
เหตุผลที่มาเป็นครู: อาชีพครูเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก รู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ถูกเรียกว่าครู

นางลั่นทม พุ่มแสง (ครูตาล)
นางลั่นทม พุ่มแสง (ครูตาล)ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/1
คติพจน์: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
เหตุผลที่มาเป็นครู: อาชีพครูเป็นเป็นอาชีพที่ทำแล้วมีความสุข
นายณัฐวุฒิ ชุนลิ้ม (ครูชุ้น)
นายณัฐวุฒิ ชุนลิ้ม (ครูชุ้น)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
คติพจน์: ทำไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก
เหตุผลที่มาเป็นครู: เพราะเป็นสิ่งที่รัก และมีความสุขที่ได้เป็นครู
นางสาวชาลินี โกจีนอก (ครูหวาน)
นางสาวชาลินี โกจีนอก (ครูหวาน)ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
คติพจน์: อย่าปล่อยให้ความสงสัย อยู่กับเราเกิน 24 ชั่วโมง
เหตุผลที่มาเป็นครู: อาชีพครูเป็นอาชีพที่สร้างคน
นางสาวพัชรี กระแซงขาว (ครูพัช)
นางสาวพัชรี กระแซงขาว (ครูพัช)ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/2
คติพจน์: You Smile I Smile.
เหตุผลที่มาเป็นครู: รักเด็ก และมีความสุขกับงาน
Mrs. Delia Daques Popiera (T.Delia)
Mrs. Delia Daques Popiera (T.Delia)ครูประจำชั้นอนุบาล 3
คติพจน์: A day without laugher is a day wasted.
เหตุผลที่มาเป็นครู: I want to use my Passion for teaching to help children develop a strong personality.
Ms. Menche Acuyan (T.Menche)
Ms. Menche Acuyan (T.Menche)ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
คติพจน์: Work for a cause , not for applause. Live life to express, not to impress. Don’t strive to make your presence noticed, just make your absence felt.
เหตุผลที่มาเป็นครู: To change the world. One child at a time. I believe that education is life changing. I teach to return the gift that was bestowed upon me.
นางสาวมัทนา ศรีทอง (ครูติ๊ก)
นางสาวมัทนา ศรีทอง (ครูติ๊ก)ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/2
คติพจน์: ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
เหตุผลที่มาเป็นครู: อยู่กับเด็กแล้วสนุกทำให้มีความสุขกับการทำงาน
นางสาวจิราภรณ์ หินทอง (ครูปุ๋ย)
นางสาวจิราภรณ์ หินทอง (ครูปุ๋ย)ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
คติพจน์: คนเก่งนั้นหาง่าย ที่หายากคือคนดี
เหตุผลที่มาเป็นครู: รักเด็ก รู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับเด็ก
Ms. Daisy Jane L. Varron (T.Daisy)
Ms. Daisy Jane L. Varron (T.Daisy)ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
คติพจน์:
เหตุผลที่มาเป็นครู:
นางสาวรุจิรา เผือกกันสี (ครูส้ม)
นางสาวรุจิรา เผือกกันสี (ครูส้ม)ครูประจำชั้นอนุบาล 3
คติพจน์: ความรู้ไม่ทำให้อดตาย
เหตุผลที่มาเป็นครู: มีความสุขที่ได้อยู่กับเด็กๆ
นางสาววรรณิดา วงชารี (ครูแป๋ว)
นางสาววรรณิดา วงชารี (ครูแป๋ว)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คติพจน์: อย่าคิดว่าทำไม่ได้ ถ้าเรายังไม่ลงมือทำ
เหตุผลที่มาเป็นครู: อาชีพครูเป็นอาชีพที่สูงส่ง ทำหน้าที่สอนให้ลูกศิษย์เกิดความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรม
Mr. Maurizio Ghisleni
Mr. Maurizio Ghisleniครูดนตรีและพละศึกษา
คติพจน์:
เหตุผลที่มาเป็นครู:
นางสาวเกศแก้ว อยู่เจริญ (ครูเกศ)
นางสาวเกศแก้ว อยู่เจริญ (ครูเกศ)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คติพจน์: เราเปลี่ยนเมื่อวานไม่ได้ แต่เราทำพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นได้
เหตุผลที่มาเป็นครู: ครูเป็นอะไรที่มากกว่าการสอน คือสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กพัฒนาและดึงศักยภาพในตัวเด็กออกมา
นางสาวอารยา คล้าย ณ รังสี (ครูน้ำ)
นางสาวอารยา คล้าย ณ รังสี (ครูน้ำ)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คติพจน์: การกระทำใดที่ผู้อื่นทำแล้วเราไม่ชอบ เราก็อย่านำการกระทำนั้นมาใช้
เหตุผลที่มาเป็นครู: อยากนำสิ่งที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อถ่ายถอดวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กุร่นใหม่
นางสาวกัญชลิกา สิงหเสนี (ครูชมพู่)
คติพจน์: เราไม่ชอบสิ่งใด อยาทำสิ่งนั้นกับคนอื่น
เหตุผลที่มาเป็นครู: ได้อยู่กับเด็กๆได้สอนเด็ก เมื่อเห็นนักเรียนประสบความสำเร็จแล้วเรามีความสุข
นางสาวปาริชาติ นักสาม (ครูกล้วย)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คติพจน์:
เหตุผลที่มาเป็นครู:
Ms. Joann Manao (T.Joann)ครูระดับชั้นอนุบาล
คติพจน์:
เหตุผลที่มาเป็นครู: