พันธกิจ : Mission

1. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบควบวงจรตามเป้าหมายทางการศึกษา เก่ง ดี มีสุข
2. จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. บริหารจัดการโดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับปรุง พัฒนาด้วยระบบ PDCA โดยสานสัมพันธ์กันอย่างกัลยาณมิตรระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในการพัฒนาการสอนแบบ Montessori

เกียรติบัตรและความภาคภูมิใจ : Honor & Pride

1. ได้รับการตรวจสอบจาก สมศ. อยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐานทุกด้าน
2. ผลการเรียนระดับ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกแห่งได้ 100%