พันธกิจ : Mission

1. อาคารสถานที่ถูกออกแบบอย่างเหมาะสม ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ ครูทุกท่านมีการดูแลใกล้ชิดนักเรียนเป็นอย่างดี ห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบมาตรฐานของอาเซี่ยน
2. บุคลากรของโรงเรียนมีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการสอน ในส่วนของด้านภาษาเป็นเจ้าของภาษาสอนโดยตรง
3. โรงเรียนอยู่ในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ (ในปี พ.ศ.2531-2553)
4. แผนกนานาชาติได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรอย่างเป็นทางการ จากรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ประเทศออสเตรเลีย

เกียรติบัตรและความภาคภูมิใจ : Honor & Pride

1. ได้รับการตรวจสอบจาก สมศ. อยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐานทุกด้าน
2. ผลการเรียนระดับ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกแห่งได้ 100%