ที่มาของโรงเรียนสาธิตปทุม

โรงเรียนนี้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 เดิมชื่อโรงเรียนนานาชาติเพรพ (Prep International School) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น The International Preparatory School (โรงเรียนเตรียมการศึกษานานาชาติ) ในปี พ.ศ. 2550 – 2553 ได้เข้าร่วมในโครงการบริการทางวิชาการของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และใน พ.ศ. 2551 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตปทุม”

ที่มาของชื่อสาธิตปทุม

โรงเรียนสาธิตปทุม ได้รับการอนุมัติให้ใช้ชื่อ “สาธิต” โดยกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยบุคลากรของโรงเรียนสาธิตปทุมจะได้รับการอบรมและพัฒนาจากคณาจารย์ของ คณะครุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งช่วยในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี