ความหมายของตราสัญลักษณ์

ฐานแบบชุกชี: พื้นฐานของผู้เรียนได้แก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ ที่จะรองรับการพัฒนา
ดอกบัว: คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม และสัญลักษณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี
หน้าจั่ว: การพัฒนาคุณธรรมและความรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีงาม
ดวงแก้ว: ความรู้แจ้งในสัจธรรมของชีวิต และความสำเร็จซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมดุจแสงสว่างที่ส่องประกายโดยรอบ

สีประจำโรงเรียน

สีทอง ความสำเร็จ สง่างาม มีคุณค่า
สีชมพูบานเย็น ความสุข ความเบิกบาน แจ่มใส