ที่มาของโรงเรียนสาธิตปทุม | History

โรงเรียนนี้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 เดิมชื่อโรงเรียนนานาชาติเพรพ (Prep International School)
ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น The International Preparatory School
(โรงเรียนเตรียมการศึกษานานาชาติ)ในปี พ.ศ. 2550 – 2553

ได้เข้าร่วมในโครงการบริการทางวิชาการของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และใน พ.ศ. 2551 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตปทุม”

โรงเรียนสาธิตปทุม ได้รับการอนุมัติให้ใช้ชื่อ “สาธิต” โดยกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องจากเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยบุคลากรของโรงเรียนสาธิตปทุมจะได้รับการอบรมและพัฒนา
จากคณาจารย์ของ คณะครุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งช่วยในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

about_our_school_logomeaning1

about_our_school_logomeaning2

วิสัยทัศน์ | Vision

โรงเรียนสาธิตปทุม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน มั่นใจ
กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพที่แตกต่าง

พันธกิจ | Mission

1. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบควบวงจร
ตามเป้าหมายทางการศึกษา เก่ง ดี มีสุข

2. จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

3. บริหารจัดการโดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับปรุง พัฒนาด้วยระบบ PDCA
โดยสานสัมพันธ์กันอย่างกัลยาณมิตรระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในการพัฒนาการสอนแบบ Montessori

เกียรติบัตรและความภาคภูมิใจ
Honor & Pride

1. ได้รับการตรวจสอบจาก สมศ. อยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐานทุกด้าน
2. ผลการเรียนระดับ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกแห่งได้ 100%

เป้าหมาย | Goals

1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติและของโลก

2. มุ่งพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
อันนำสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

3. มุ่งพัฒนาครู – บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
สู่ “ความเป็นครูมืออาชีพ” ร่วมพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเอื้อต่อการเรียนรู้
โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารองรับ

4. ร่วมพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

5. ร่วมพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล
อันนำสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมั่นคงถาวรยิ่งยืนนาน

1. Provide a high standard of education from kindergarten to secondary school with the goals of developing students physically, emotionally, socially, and academically. This will enable our school to nurture students who will possess consideration a positive outlook on life, and effective decision-making skills. Our students will be able to make informed decisions before consumption and thereby able to lead successful and happy lives based on the principles of being good people
and having both personal and social responsibility.

2. Create an environment and activities conducive to learning so our students gain experience and knowledge through virtues of various teaching methods with the use of tangible media supplemented by research both within and outside the classroom. Such teaching methodology aims to promote understanding of Thailand and it’s role within the international community.
3. Develop capabilities, expertise, and interest in academics, sports, music and fine arts.
4. Develop the teaching faculty’s ethics and educational research capabilities.
5. Provide an academic service to the community.

ยุทธศาสตร์ | Strategy

1. ในด้านการพัฒนาหลักสูตร International program เราได้รับการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรของรัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย สำหรับ Intensive languages Program เราได้รับความร่วมมือทางวิชาการ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยวิเคราะห์และประยุกต์จากหลักสูตรของประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ
2. พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ ที่มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ โดยใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการศึกษา รัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย และเปิดสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม
โดยครูจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาขาติ (HANBAN)
3. มุ่งจัดหลักสูตรและสิ่งแวดล้อมทางด้านบรรยากาศและสถานที่รวมทั้งบุคลากรให้เอื้อต่อการพัฒนา จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี สุนทรียภาพ และ ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการกีฬา
4. โรงเรียนให้ความสำคัญกับคุณภาพของครูผู้สอน จึงมีแผนพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องทั้งระหว่างการสอนและหลังสอนโดยผ่านกระบวนการต่างๆ ภายใต้การนิเทศของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. แนวคิดสำคัญในการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง Learning by doing ของ John Dewey ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสื่ออุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างมีระบบ (Montessori Method) ประยุกต์ตามแนวคิดของ Dr.Maria Montessori ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับเด็กเป็นรายบุคคล ของ Dr.Howard Garner และ ทฤษฎีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ Dr.Paul Torrance

1. The New South Wales Board of Studies officially allows our school to use their curriculum for our international program. Furthermore, our Intensive Language program receives academic cooperation from the Faculty of Education, Chulalongkorn university in developing curricula in Math, Thai Language, Social Studies, Religion and Culture. Our Science and Technology subjects also recieve guidance from the Faculty of Education of Chulalongkorn University with adaptations based on
the Australian and the Ministry of Education’s curricula.

2. Development of proficiency in foreign languages using the authorized New South Wales Curriculum to enhance language learning skills in English and a variety of other languages including
Chinese as the school’s third.

3. Providing of a curriculum and learning environment conducive for the appreciation and development of ethics, culture and arts supported by extracurricular activities such as sports, dance and music.
4. The school will put a strong emphasis on ensuring continuing professional development of staff and teachers in accordance with the high standards setout by
the Faculty of Education, Chulalongkorn University.
5. The theoretical principles of our school are heavily based upon a number approaches such as; Learning by Doing by John Dewey, the Montessori method by Dr.Maria Montessori, Multiple Intelligence by Dr.Howard Gardner and Paul Torrance’s Theory of Creativity.