ติดต่อสอบถาม โทร. 02-975-4523-4 sathitpathum@hotmail.com

โรงเรียนปทุมธานี

โรงเรียนปทุมธานี – ที่นี่เราช่วยให้เด็กๆ รักการเรียนรู้ ค้บพบตนเอง และพัฒนาเต็มศักยภาพของตน โดยมีคุณครูมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และผ่านการอบรมโดยเฉพาะ เพื่อดูแล แนะนำ ส่งเสริมและสร้างสรรค์พัฒนาเด็กๆ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยความรักและความเข้าใจ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ มีสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมสื่อการเรียนที่หลากหลายตามปรัชญาการศึกษาและวิธีการสอนแบบ Montessori ในระดับอนุบาล และประยุกต์เข้าสู่กระบวนการเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะเน้นความสามารถในการใช้ภาษา (3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน) และเทคโนโลยี

prep-international-school

โรงเรียนนี้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 เดิมชื่อ โรงเรียนนานาชาติเพรพ (Prep International School) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น
The International Preparatory School (โรงเรียนเตรียมการศึกษานานาชาติ) ในปี พ.ศ. 2550 – 2553 ได้เข้าร่วมในโครงการบริการทางวิชาการ
ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และใน พ.ศ. 2551 ได้รับอนุมัติจากกระทรวง ศึกษาธิการ ให้ใช้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตปทุม” โรงเรียนสาธิตปทุม
ได้รับการอนุมัติให้ใช้ชื่อ “สาธิต” โดยกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีความร่วมมือ ทางวิชาการกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบุคลากรของโรงเรียนสาธิตปทุมจะได้รับ การอบรมและพัฒนาจากคณาจารย์ของ คณะครุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งช่วยในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

โรงเรียนของเราให้ความสำคัญกับสัดส่วนครูต่อนักเรียนให้มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิด และครูสามารถเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนได้มากที่สุด โดยความเป็นโรงเรียนสาธิตปทุมในรูปแบบเช่นนี้ นักเรียนจะสนิทกับทุกคนรวมทั้งระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครองและคุณครูอีกด้วย สามารถช่วยกันอบรมพัฒนาสร้างสรรค์นักเรียนได้อย่างใกล้ชิด เป็นสังคมคุณภาพ

ในระดับอนุบาลจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีความรู้ความเชื่อในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตปทุมได้เชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีต่างๆเข้าสู่การปฏิบัติโดยใช้แนวคิดและวิธีสอนตามแบบ Montessori และ Multiple Intelligence เพื่อสร้างคุณสมบัติที่พร้อมทุกด้านของสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเปิดโอกาสให้พัฒนาภาษาทั้ง ไทย อังกฤษ จีน ตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไประดับประถมศึกษา ใช้การเรียนโดยเน้นกระบวนการสังเกต วิเคราะห์ และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง วางแผน และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ “Learning by doing” ในระดับประถมโรงเรียนของเรามีคณาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการจาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการอบรมคณะครูและการพัฒนา

โรงเรียนสาธิตปทุมมีความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาความรู้ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ กีฬา สระว่ายน้ำ ห้องเรียนดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฎศิลป์ ศิลปะ และคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนอย่างเต็มที่

โรงเรียนสาธิตจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สัมผัสกับชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่อันพึงมีในฐานะพลเมืองดีของประเทศและของโลก พร้อมทั้งเตรียมเครื่องมือสื่อสาร คือ ความสามารถทางภาษาไทย อังกฤษ จีน พร้อมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยี โดยการเพิ่มเวลาเรียนในหมวดวิชาที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนสาธิตปทุม ใช้นิทานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็กๆ

กิจกรรม | Activities
โรงเรียนเห็นความสำคัญในการจัดสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติพร้อมอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ซึ่งสวยงาม สะอาด ปลอดภัย พร้อมที่จะใช้สำหรับกิจกรรมที่จำเป็นในการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน

วิสัยทัศน์ | Vision
โรงเรียนสาธิตปทุม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน มั่นใจ
กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพที่แตกต่าง

พันธกิจ | Mission
1. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบควบวงจร
ตามเป้าหมายทางการศึกษา เก่ง ดี มีสุข
2. จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. บริหารจัดการโดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับปรุง พัฒนาด้วยระบบ PDCA
โดยสานสัมพันธ์กันอย่างกัลยาณมิตรระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในการพัฒนาการสอนแบบ Montessori

เกียรติบัตรและความภาคภูมิใจ

  •  ได้รับการตรวจสอบจาก สมศ. อยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐานทุกด้าน

  •  ผลการเรียนระดับ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552

  •  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกแห่งได้ 100%