Posted on 2014.03.30
โรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงวันจำหน่ายหนังสือ-เสื้อผ้า จากวันที่ 5 เมษายน 2557 เปลี่ยนเป็นวันที่ 26 เมษายน 2557 จึงเรียนมาเพื่อทราบ