Openhouse เปิดบ้าน อ่านใจครู รู้ใจผู้ปกครอง

OpenHouse

ขอเชิญผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วม งาน

Open house ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน ณ โรงเรียนสาธิตปทุม

ในงานจะ มีกิจกรรมมากมาย เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและ บุตร-หลานของ

ท่านได้ ปฏิบัติจริง